See veebileht kasutab küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega.nõustun
Garantii
Avaleht / Teenused / Garantii
Avaleht / Teenused / Garantii
Alamkategooriavalik

Garantiitingimused


Garantii

Horeca Suurköögid OÜ annab enda müüdavatele seadmetele garantii võimalike konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade suhtes. Pärast garantiiaja lõppu ei kehti viitamine veast teatamisele garantii kehtivusajal, kui seda pole tehtud kirjalikult.
Garantiiaeg uutele seadmetele on üks (1) aasta alates seadmete üleandmisest ostjale.
Garantiiaeg kasutatud seadmetele on kolm (3) kuud alates seadmete üleandmisest ostjale.
Garantii kehtib müüdud seadmete esimesele ostjale/kasutajale.
Garantiiremonti telliv klient peab tõendama seadme garantiiaja kehtivust.


Garantii hõlmab

Garantii hõlmab garantiiajal Horeca Suurköögid OÜ poolt kindlaks tehtud seadmete konstruktsiooni-, tootmis- ja materjali vigade parandamisel tekkinud kulusid. Eelpool nimetatud vead parandab Horeca Suurköögid OÜ või Horeca Suurköögid OÜ volitatud hooldusfirma, viies seadme uuesti töökorda. 
Garantiikorras välja vahetatud osad ja detailid on müüja omand ja kuuluvad tagastamisele.


Garantiitööde teostamine

Statsionaarsed seadmed parandatakse kliendi juures tööpäeviti ajavahemikus 8.00–16.30, kuid vastavalt kliendi soovile erandkorras ka väljaspool normaaltööaega. Juhul, kui klient soovib garantiiremondi teostamist väljaspool normaaltööaja piire, hüvitab ta sellest tulenevad lisakulud.

Seadme ekspertiisi puhul tuleb hõlpsasti transporditavad ning vee- ja vooluvõrgust lihtsalt eemaldatavad seadmed toimetada ostja kulul Horeca Suurköögid OÜ-sse või viimase volitatud hooldusfirmasse parandamiseks. Suuremõõtmeliste ja tehniliselt keerukamate seadmete puhul tuleb nende lahtiühendamine ja transport eelnevalt kooskõlastada Horeca Suurköögid OÜ-ga.

Tehniku kohapeale saabudes peab olema ette valmistatud tehniku vaba ligipääs seadmetele. Töökojas parandatud seadmetele tuleb klient ise järele või need toimetatakse kliendile tagasi tema kulul.


Vastutuse ja garantii piirangud

Käesolev garantii kehtib tingimusel, et seadet on kasutatud normaalsetes tingimustes ning et kasutusjuhendit on järgitud hoolikalt. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, on vastutavaks Horeca Suurköögid OÜ.

Garantii ei kata kahjusid, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist, isikule ja/või teisele seadmele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ning muid kaudseid kahjusid. Garantii ei sisalda seadmete korralist hooldust ning ei korva kulutusi, mis on põhjustatud seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmata jätmisest.


Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud:

• Seadmete väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (v.a juhul, kui see on juhtunud Horeca Suurköögid OÜ volitatud isikute süül).
• Seadme kasutaja hooletusest või seadme ülekoormamisest, samuti kasutusjuhiste või käsitsemistingimuste eiramisest.
• Seadme kasutamisest muul kui ettenähtud otstarbel.
• Horeca Suurköögid OÜ-st sõltumatutest tingimustest nagu pingekõikumised, tulekahju, valed ühendused, vee suur karedus, seadmele sobimatu veesurve; samuti ei kata garantii volitamata hooldusfirmade poolt teostatud remondi- ja/või hooldustöödest põhjustatud kahjusid ning seadme konstruktsiooniliste muudatuste tõttu tekkinud rikkeid.
• Seadme paigaldus- ja kasutusjuhistele mittevastavast või muul viisil väärast paigaldamisest või paigutamisest kasutuskohale.
• Seadmete mittenõuetekohastest hoiutingimustest (näiteks miinustemperatuur) kasutaja juures.


Seadmete pisivead, reguleerimised, kasutamise õpetus ja lisatarvikud

Garantii ei hõlma: 
  • Seadme toimimist mitte mõjutavate pinnakriimude parandamist. 
  • Seadme kasutusjuhises nimetatud tavalisi reguleerimisi.
  • Kasutusõpetust kohapeal.
  • Puhastusmeetmeid ebapuhtuste tõttu kliendi auru- või veevõrgus. 
  • Töid, mis tulenevad ettevaatus- või paigaldusreeglite eiramisest või mille vajadus ilmneb pärast nende reeglite selgitamist paigalduskohas. 

Garantii ei kata ka detaile, mille purunemisvõimalus on kasutamise või loomuliku kulumise tagajärjel normaalne, nt hoiatustuled, liigutatavad plastmassosad, tihendid, filtrid.


Garantii alla kuuluvad veesüsteemiga ühendatavad seadmed

Seadmetega ühendataval veesüsteemil peavad olema tagatud järgmised karakteristikud:
• Üldkaredus: 0,5 kuni 5 mg-ekv/l, et vältida katlakivi tekkimist boileris. Kliendi soovi korral varustatakse seade automaatselt regenereeriva veepehmendusseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade on saadaval ka koos polümeeride sterilisatsioonikomplektiga (soovi korral võimalik soetada).
• Surve: 150 kuni 250 kPa (1,5–2,5 baari); suurema surve korral kasutatakse vett rohkem. Kloriidioonide (Cl -) kontsentratsioon: mitte rohkem kui ~ 10 ppm (sobiv väärtus), et vältida ahju terasest osade kahjustumist.
• pH: üle 7. Soovi korral varustatakse seade eraldi filtreerimisseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade töötab ka siis, kui veepehmendi vähendab vee karedust alla 5°.


Vea korral rakendatavad meetmed

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul peab klient sellest viivitamatult teavitama Horeca Suurköögid OÜ-d. Veast teatades tuleb öelda, missuguse seadmega on tegemist (mark, mudel), võimalikult täpselt kirjeldada vea iseloomu ning milles viga seisneb ja/või millisel juhul ilmneb.
Horeca Suurköögid OÜ selgitab seejärel välja, kas seade ja kirjeldatud viga kuuluvad garantii alla, ning annab kliendile parandamisviisi ja -aega puudutavat infot.
Horecaseadmed.ee tootevalikus on üle 20 000 erineva suurköögiseadme