Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать, вы соглашаетесь с cookie и общими условиями веб-сайта.согласен
Гарантия
Главная / Сервисы / Гарантия
Главная / Сервисы / Гарантия
Выберите категорию

Garantiitingimused


GARANTII

Horeca Suurköögid OÜ annab tema poolt müüdavatele seadmetele garantii võimalike ehituslike-, tootmis- ja materjalivigade suhtes. Peale garantiiaja lõppu pole garantii kehtivusajal veast teatamisele viitamine kehtiv, kui seda pole tehtud kirjalikult.

Garantiiaeg uutele seadmetele on üks (1) aasta alates seadmete üleandmisest ostjale.
Garantiiaeg kasutatud seadmetele on kolm (3) kuud alates seadmete üleandmisest ostjale.
Garantii kehtib müüdud seadmete esimesele ostjale/kasutajale.
Garantiiremonti telliv klient peab tõendama seadme garantiiaja kehtivust.

GARANTII HÕLMAB

Garantii hõlmab garantiiperioodil Horeca Suurköögid OÜ poolt kindlaks tehtud seadmete ehituslike-, tootmis- ja materjalivigade parandamisel tekkinud kulusid. Eelpool nimetatud vead parandab Horeca Suurköögid OÜ või Horeca Suurköögid OÜ poolt volitatud hooldusfirma, viies seadme uuesti töökorda. Garantiikorras väljavahetatud osad ja detailid on müüja omand ja kuuluvad tagastamisele.

GARANTIITÖÖDE TEOSTAMINE

Kohale kinnitatud seadmed parandatakse kliendi juures tööpäeviti kl. 8.00 – 16.30, kuid vastavalt kliendi soovile erandkorras väljaspool normaaltööaja piire. Juhul, kui klient soovib garantiiremondi teostamist väljaspool normaaltööaja piire, hüvitab ta sellest johtuvad lisakulud. Seadme ekspertiisi puhul peab hõlpsasti transporditavad ning vee- ja vooluvõrgust lihtsalt eemaldatavad seadmed toimetama ostja oma kulul Horeca Suurköögid OÜ-sse või viimase poolt volitatud hooldusfirmasse parandamiseks. Suuremõõtmeliste ja tehniliselt keerukamate seadmete puhul tuleb seadmete transport ja lahtiühendamine eelnevalt kooskõlastada Horeca Suurköögid OÜ-ga. Tehniku kohapeale saabudes peab olema ettevalmistatud tehniku vaba ligipääs seadmetele. Parandatud seadmetele tuleb järele klient või need toimetatakse kliendile tagasi tema kulul.

VASTUTUSE JA GARANTII PIIRANGUD

Käesolev garantii kehtib tingimusel, et seadet on kasutatud normaalseks loetavais tingimustes ning et kasutusjuhendit on järgitud hoolikalt. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, on vastutavaks Horeca Suurköögid OÜ. Garantii ei korva kaotusi, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist-, isikule- ja teisele esemele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ning teisi kaudseid kahjusid. Garantiiremont ei sisalda seadmete korralist hooldust ning ei korva kulutusi, mis tekivad seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmata jätmisest.

GARANTII EI KATA VIGU, MIS ON TEKKINUD:

• Seadmete väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (v.a. juhul, kui see on teostatud Horeca Suurköögid OÜ volitatud isikute poolt)

• Seadme kasutaja hooletusest või seadme ülekoormamise tõttu, kasutusjuhiste või käsitsemistingimuste eiramise tõttu

• Seadme kasutamisest muuks, kui selleks ettenähtud otstarbeks

• Horeca Suurköögid OÜ-st sõltumatutest tingimustest, nagu pingekõikumistest, tulekahjust, valedest ühendustest, suurest veekaredusest, mittevastavast veesurvest,  kahju tekitamisest mittevolitatud hooldusfirmade poolt teostatud remonditöödest, -hooldusest või seadme ehituslikest muudatustest

• Paigaldus- ja kasutusjuhistele mittevastavast või muul viisil seadme väärast paigaldusest või paigutusest kasutuskohale.

• Kasutajapoolsete seadmete mittenõuetekohastest hoiutingimustest (näiteks miinustemperatuur)

PISIVEAD, REGULEERIMISED, KASUTUSÕPETUS JA SEADMETE  LISATARVIKUD

Garantii ei hõlma seadme toimimise aspektist tähtsusetute pinnakriimude parandamist, seadme tavalises kasutusjuhises mainitud reguleerimisi, kasutusõpetust kohapeal, puhastusmeetmeid, mis tulenevad kliendi auru- või veevõrgus eksisteerivast ebapuhtusest ega niisuguseid töid, mis tulenevad ettevaatus- või paigaldusreeglite eiramisest või nende selgitamisest paigalduskohas. Detaile, mille purunemisvõimalus on kasutuse või loomuliku kulumise tagajärjel normaalne, nt hoiatustuled, liigutatavad plastmassosad, tihendid, filtrid, garantii ei kata.

GARANTII ALLA KUULUVAD VEESÜSTEEMIGA ÜHENDATAVAD SEADMED

Seadmetele ühendataval veesüsteemil peavad olema tagatud järgmised karakteristikud:

• Üldkaredus: 0,5 kuni 5°, et vältida katlakivi tekkimist boileris. Soovi korral varustatakse seade automaatselt regenereeriva veepehmendusseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade on saadaval ka polümeeride sterilisatsioonikomplektiga (soovi korral võimalik soetada);
• Surve: 150 kuni 250 kPa (1,5-2,5 baari); suurema surve korral kasutatakse vett rohkem. Kloorioonide kontsentratsioon (Cl -): mitte rohkem kui ~ 10 ppm (sobiv väärtus), et vältida ahju terasest osade kahjustumist;
• PH: üle 7. Soovi korral varustatakse seade eri filtreerimisseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade töötab ka kui veepehmendi vähendades vee karedust alla 5° F.

VEA KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada Horeca Suurköögid OÜ-sse. Veast teatades tuleb öelda, missuguse seadmega on tegemist (mark, mudel), võimalikult täpselt kirjeldada vea iseloomu ning tingimusi, milles viga seisneb ja/või mille korral see ilmneb. Horeca Suurköögid OÜ selgitab omalt poolt välja, kas seade ja kirjeldatud viga kuuluvad garantii alla ning annab kliendile parandamisviisi ja –aega puudutavat informatsiooni.

В ассортименте Horecaseadmed.ee более 20 000 различной кухонной техники